Reformarea și modernizarea învățămâmtului post liceal sanitar în românia – obiectiv important al partidului ADER

0

Prof. Eleonora Toma, Vicepreședinte al Partidului, Președinta Organizației de Femei a Partidului ADER, coordonator al Departamentului pentru strategii și politici în domeniul învățământului medical post liceal explică, pentru piațapresei.ro, de ce reformarea și modernizarea învățămâmtului post liceal sanitar în românia   este un obiectiv important al partidului ADER. 

Reforma şi modenizarea sistemului educaţional, aplicarea noului sistem legislativ (Legea educaţiei nationale şi actele subsecvente) sunt factori esenţiali ale căror conţinuturi pot fi identificate la toate nivelurile: capacitatea instituţională, eficacitate educaţională, ofertă educaţională, structuri şi factori de decizie. Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi exigenţelor, pe care le presupune integrarea europeană, afirmarea caracteristilor specifice îmvăţământului românesc şi confirmarea valorii factorului uman implicat: educator şi educabili, este de părere expertul în educație. 

„Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă în scopul îmbunătăţirii cooperării strânse, pentru a facilita şi promova mobilitatea, parteneriatul, precum şi alte iniţiative transnaţionale vizează îmbunătăţirea imaginii educaţiei şi formării profesionale. Contextul naţional al formării profesionale, iniţiale şi continue este definit prin documentele programatice care se referă la dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional, regional, local”, a explicat Toma Eleonora.

 în opinia vicepreședintelui ADER, Reforma educaţiei, are în vedere următoarele obiective prioritare:  

-Asigurarea acesului egal şi sporit la educaţie pe tot parcursul vieţii;

-Creşterea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 

-Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltare instituţională;

vAsigurarea autonomiei prin descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar  Consolidarea statutului social al cadrului didactic – condiţie a creşterii calităţii actului educational;

vDezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală;

-Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;

-Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev; 

-Dezvoltarea parteneriatilor cu agenţii economici, instituţii şi ONG-uri;

-Dezvoltarea standardelor de formare profesională;

-Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;

-Dezvoltarea unor auxiliare curriculare,  materiale didactice pentru formare diferenţiată;

-Utilizarea TIC în predare;

-Formarea continuă a adulţilor;

-Susţinerea învăţământului particular – componentă a ofertei educaţionale.

În cadrul Şcolii Postliceale Sanitare procesul de predare – învăţare – evaluare trebuie sa se desfăşoare respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru care încurajează comunicarea şi dialogul eficient între profesori şi elevi, asistenții medicali lucrând în echipă.

Planul de acţiune al unei şcoli sanitare defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, profesional, social şi al comunităţii. 

Eficienţa şi complexitatea activităţii este definită printr-o abordare modernă care îşi propune:

 – Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Invăţământului – diploma asistentului medical generalist din România este recunoscută în spatial european;  

– Să promoveze un învăţământ de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene; 

 – Să formeze specialişti în domeniul sanitar ;

 – Să modeleze personalităţi puternice cu un set de valori individuale de natură profesională, socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră fiind o profesie care cere multă responsabilitate. 

Componenta prioritară a planului de actiune al scolii instituţionale o reprezintă implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care elevii şi absolvenţii trebuie să şi le însuşească, dezvoltarea institutionala, adaptarea procesului de invatamant specific adultilor, centrarea invatamantului pe elev.

 Şcoala postliceală sanitară, instituţie de învăţământ aparte prin  specificul său,  conferă  pregătire pentru calificări medicale. Diploma obţinută  nu asigura numai dreptul de a practica  profesia dorită, ci oferă şi şansa ocupării unei poziţii sociale, aşezarea într-o ierarhie socială.  Prin profesia aleasă, asistenţii medicali devin persoane cu un statut social aparte. Locul important pe care îl deţin cadrele medicale în societate decurge din valoarea ataşată vieţii şi sănătăţii. De aceea responsabilitatea instituţiei formatoare este una pe măsură. Conştienţi de aceasta, dorim să formăm cadre medicale cu vocaţie pentru profesie.  Pe parcursul şcolarizării,  rolul explicit al şcolii este de  transmitere de cunoştinţe profesionale teoretice, clinice, de dezvoltare a aptitudinilor şi competenţelor cursanţilor pentru a deveni  profesionişti responsabili. Acest rol este dublat sau potenţat de cel de dezvoltare a competenţelor personale,  importante atât pentru sine, pentru profesie, cât şi pentru instituţie, şcoala oglindindu-se prin absolvenţii ei. 

Dezvoltarea instituţională vizeaza asigurarea şanselor de dezvoltare profesională pentru care există oportunităţi pe piaţa muncii locale şi regionale.  Ne motivăm acţiunile întreprinse in functie de aşteptările şi solicitările membrilor comunităţii educaţionale.

Putem  concluziona finalităţile aşteptate de la formarea profesională iniţială :

ØSă asigure dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să se adapteze cerinţelor societăţii, să fie capabili să îngrijească în orice condiții omul bolnav

Ø Să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de opţiunile şi potenţialul de învăţare (asigurarea de acces) indifferent de sex, rasă, apartenență politică etc.

ØSă asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional (condiţii de învăţare de calitate), prin schimburi de experiență cu alte state din UE

ØSă asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunităţi de angajare în calificări sau ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, judeţeană sau naţională, precum şi de continuare a învăţării de-a lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere (adaptare şi ocupare – carieră) la cele mai înalte cote ale calității.

Partidul ADER doreste ca programa curriculara să pună  accent pe  deschidere şi flexibilitate, pragmatism şi inovaţie în domeniul medical. Interesul şi eforturile noastre s-au centrat pe găsirea unui echilibru creativ  cadru didactic – cursant, pe de o parte, şi între exigenţele procesului educativ şi contextul socio-profesional pe de altă parte.

 • Fiecare persoană care alege meseria de asistent medical, să facă un angajament pe viață, să respecte valorile care stau la baza acestei meserii:
  • demnitatea umană
  • altruismul
  • integritatea
  • profesionalismul

Dezordinea și lipsa de respect față de bolnav, care exisă astăzi în spitalele din România, trebuie să-I amintească asistentului medical că el este cel care alinăsuferința pacienților, dând dovadă în orice moment de un comportament empatic.

 • În școlile sanitare Partidul ADER își propune să perfecționeze pe tot parcursul vieții profesorii dornici să creeze adevărați discipoli, formați în spiritul responsabilității și calității, cear trebui să existe în sistemul sanitar.
 • Pregătirea teoretică trebuie să fie strâns legată de stagiile practice, astfel încât asistentul medical, care este pregătit în școlile sanitare să găsească în spitale aceleași model de lucru, pe plan de îngrijire individualizat pentru fiecare bolnav.
 • Asistentul medical, prin profesia sa, să fie capabil să trateze bolnavul pe cele trei dimensiuni (bio-psiho-social)
 • În obțiunea Partidului ADER profesorul de instruire practică (PIP) trebuie să fie încadrat și în spital (jumătate normă), pentru a putea coordona elevul în stagiile practice, legând astfel teoria de practică prin evaluarea competențelor la patul bolnavului
 • Partidul ADER dorește să oprească fenomenul de plecare din țară a celor mai buni asistenți medicali. În ultimii 20 de ani la fiecare 6 ore pleacă câte un medic și/sau asistent medical în țări care îi motivează material și îi pun în valoare în societate.
 • În prezent, salariile asistenților sanitari au crescut, chiar de două ori, dar posturile se blochează până la ieșirea la pensie, astfel tinerii absolvenți nu mai pot fi angajați în spitalele de stat. Un asistent medical ar trebui să îngrijască cel mult 8 pacienți, pentru a face o activitate de calitate.
 • Respectarea circuitelor septice și aseptice în spitale, este o altă problemă a spitalelor din România și din acest motiv avem infecții nosocomiale, care pun în pericol viața pacienților – există nenumărate exemple.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here