Exclusiv. Document oficial: CFR Marfă este în prag de faliment. Abia mai funcționează

0

Un document exploziv, realizat de Curtea de Conturi și consultat de reporterii Piata Presei, arată negru pe alb starea în care se află CFR Marfă.

Din analiza datelor și informațiilor prezentate în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 s-a constatat diminuareacapitalurilor proprii la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Astfel, activul net, în cuantum de 82.375 miilei, a reprezentat 4,09% din capitalul social al entității. Potrivit notelor explicative la situațiile financiare ale anului 2017: „Aceste condiții indică existența unor incertitudini semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea”, scrie în documentul public consultat de jurnaliștii de la Piața Presei.

Cauzele care au generat această situație:

–  neluarea măsurilor necesare de către conducerea societății în vederea desfășurării activităților specifice obiectului său deactivitate pe principii comerciale, inclusiv de realizare de profit;

–  neorganizarea contabilității de gestiune la nivelul entității și, în consecință, necunoașterea tuturor informațiilor necesare efectuării unor analize financiare în scopul fundamentării deciziilor manageriale și a luării măsurilor menite să înlăture riscurile de intrare a societății în pierdere, cu implicații asupra modului de stabilire a costurilor aferente serviciilor prestate.Totodată, din analiza datelor și documentelor prezentate s-au constatat neconcordanțe între sumele solicitate de CFR Marfă prin declarațiile de creanță împotriva averii debitorilor pentru care a fost deschisă procedura insolvenței/falimentului și sumeleînregistrate în balanța de verificare care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare la data de 31.12.2017. Astfel, ca urmare averificării sumelor solicitate de CFR Marfă prin declarația de creanță împotriva averii debitorului City Gate SA, pentru care a fostdeschisă procedura insolvenței/falimentului, au fost constatate sume cu titlu de daune, pretenții, sume de natura cheltuielilor de judecată/onorarii/taxe, stabilite prin sentințe judecătorești rămase definitive și înscrise la masa credală, dar neînregistrate înevidențele contabile ale societății. Aceasta a condus la diminuarea nejustificată a activului bilanțier și a pierderii reportate.

S-a constatat faptul că valoarea de înlocuire, calculată de CFR Marfă pentru vagoanele de marfă constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile societății Grup Transport Feroviar SA (GTF SA), nu a fost înregistrată în evidența contabilă. Din analiza și verificarea prin sondaj a valorii de inventar a vagoanelor din parcul activ al CFR Marfă la data de 31.12.2017 s-aconstatat subevaluarea vagoanelor de marfă prin înregistrarea necorespunzătoare în evidența contabilă a valorii reparațiilor planificate efectuate la intervale regulate de timp, pentru a asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali, încuantum de 17.616 mii lei. Valoarea reparațiilor planificate efectuate la intervale regulate de timp nu a fost inclusă în valoarea vagoanelor de marfă înscrise în parcul activ al societății la data de 31.12.2017.

Din analiza și verificarea modului de evidență și urmărire a costurilor aferente serviciilor prestate s-a constatat neorganizareași neconducerea contabilității de gestiune la nivelul CFR Marfă SA, ceea ce a condus la necunoașterea tuturor informațiilornecesare efectuării unor analize financiare în scopul fundamentării deciziilor manageriale și a luării măsurilor menite să înlătureriscurile de intrare a societății în pierdere, cu implicații asupra modului de stabilire a costurilor aferente serviciilor practicate.

Analiza execuției bugetare pe anul 2017 a evidențiat nerespectarea de către entitatea verificată a restricțiilor bugetare, prindepășirea nivelului aprobat al unor indicatori bugetari și înregistrarea unei pierderi în loc de profit.Din analiza și verificarea modului de desfășurare a activităților de decontare a prestațiilor de transport de marfă cu căile feratestrăine s-a constatat neînregistrarea și nerecuperarea dobânzilor penalizatoare aferente prestațiilor efectuate de către CFR Marfă SA în favoarea Căilor Ferate Sârbe, conform procedurilor internaționale care reglementează relațiile financiare dintre societățileferoviare, în cuantum de 126 mii euro.

În urma verificării situației datoriilor către furnizori la data de 31.12.2017 s-a identificat un sold de plată către CNCFR SA reprezentând 92% din totalul datoriilor către furnizori, sold care include debite din datorii comerciale și penalități pentru plata cu întârziere sau neplata prestațiilor, sume care au fost recunoscute de CFR Marfă SA prin extrase de confirmare solduri la data de31.03.2016 și la data de 31.07.2017.

Din analiza situației plăților efectuate de CFR Marfă în contul CNCFR SA pentru anul 2017 rezultă faptul că au fost achitatecu prioritate penalitățile, acestea reprezentând 55% din totalul plăților. Dacă aceste sume ar fi fost utilizate pentru plata debitului restant, reprezentând datorii comerciale, aflat în sold la 31.12.2017, cu o vechime între 1 și 3 ani, s-ar fi putut crea o economieanuală în bugetul CFR Marfă SA, până la lichidarea debitului.

La nivelul acestei sume restante, raportat la valoarea plăților efectuate în perioada 2016 până la data misiunii, debitul ar putea fi stins în cel puțin trei ani, dacă toate resursele financiare aravea ca destinație achitarea debitelor, iar penalitățile ar fi amânate la plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here