Campanie Piața Presei. CFR-ul românesc lăsat în paragină. Curtea de Conturi: La CFR Marfă nu s-a făcut nimc

0

Jurnaliștii de la Piața Preseiderulează o campanie privind starea CFR-ului, de ce a ajuns în paragină infrastructura feroviară și care sunt soluțiile pentru redresarea CFR Călători și CFR Marfă.

Orice specialist în economie și transport explică că transportul de persoane și de marfă este mai benefic din punct de vedere economic, dar și a mediului, pe calea ferată decât pe drumuri. Mai mult, țările occidentale au investit constant în dezvoltarea transportului feroviar, numai România a ajus să aibă infrastructura feroviară în paragină. Asta, pentru că nu s-au mai alocat bani de investiții.

Astăzi, CFR Marfă: cum și-au bătut joc șefii de la CFR Marfă de Companie în ultimii doi ani. Un raport al Curții de Conturi arată negru pe alb prostia omenească de la CFR Marfă:

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, denumită în continuare CFR Marfă, cu sediul în municipiul București, este persoană juridică română cu capital social inițial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu propriul statut. CFR Marfă a fost înființată în baza HG nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare.

De la înființare, funcționează ca societate comercială pe acțiuni, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care decide asupra politicii economice și asupra activității, în conformitate cu mandatul primit de la acționari și care este formată din 2 (doi) membri reprezentanți ai statului, numiți sau, după caz, revocați prin ordin al ministrului transporturilor. CFR Marfă este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri provizorii, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitate de prelungire (două luni), iar conducerea executivă este asigurată de un director general, numit de Consiliul de Administrație al societății.

Constatări

Din analiza datelor și informațiilor prezentate în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 s-a constatat diminuarea capitalurilor proprii la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Astfel, activul net, în cuantum de 82.375 mii lei, a reprezentat 4,09% din capitalul social al entității. Potrivit notelor explicative la situațiile financiare ale anului 2017: „Aceste condiții indică existența unor incertitudini semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea”.

Cauzele care au generat această situație:

– neluarea măsurilor necesare de către conducerea societății în vederea desfășurării activităților specifice obiectului său de activitate pe principii comerciale, inclusiv de realizare de profit;

– neorganizarea contabilității de gestiune la nivelul entității și, în consecință, necunoașterea tuturor informațiilor necesare efectuării unor analize financiare în scopul fundamentării deciziilor manageriale și a luării măsurilor menite să înlăture riscurile de intrare a societății în pierdere, cu implicații asupra modului de stabilire a costurilor aferente serviciilor prestate.

Totodată, din analiza datelor și documentelor prezentate s-au constatat neconcordanțe între sumele solicitate de CFR Marfă prin declarațiile de creanță împotriva averii debitorilor pentru care a fost deschisă procedura insolvenței/falimentului și sumele înregistrate în balanța de verificare care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare la data de 31.12.2017. Astfel, ca urmare a verificării sumelor solicitate de CFR Marfă prin declarația de creanță împotriva averii debitorului City Gate SA, pentru care a fost deschisă procedura insolvenței/falimentului, au fost constatate sume cu titlu de daune, pretenții, sume de natura cheltuielilor de 263 judecată/onorarii/taxe, stabilite prin sentințe judecătorești rămase definitive și înscrise la masa credală, dar neînregistrate în evidențele contabile ale societății, în cuantum de 1.727 mii lei.

Aceasta a condus la diminuarea nejustificată a activului bilanțier și a pierderii reportate cu suma de 1.727 mii lei. S-a constatat faptul că valoarea de înlocuire în cuantum de 1.106 mii lei, calculată de CFR Marfă pentru vagoanele de marfă constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile societății Grup Transport Feroviar SA (GTF SA), nu a fost înregistrată în evidența contabilă. Din analiza și verificarea prin sondaj a valorii de inventar a vagoanelor din parcul activ al CFR Marfă la data de 31.12.2017 s-a constatat subevaluarea vagoanelor de marfă prin înregistrarea necorespunzătoare în evidența contabilă a valorii reparațiilor planificate efectuate la intervale regulate de timp, pentru a asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali, în cuantum de 17.616 mii lei.

Valoarea reparațiilor planificate efectuate la intervale regulate de 264 constatat plata nelegală și nejustificată a cheltuielilor generate de folosința și întreținerea autovehiculelor desemnate să efectueze serviciul de permanență auto la cabinetul Ministerului Transporturilor (asigurări auto, reparații și cheltuieli de întreținere curentă, carburant), precum și a cheltuielilor cu salariile aferente conducătorilor auto care au asigurat efectuarea serviciului de permanență, în sumă totală de 29 mii lei.

Din analiza și verificarea modului de desfășurare a activităților de decontare a prestațiilor de transport de marfă cu căile ferate străine s-a constatat neînregistrarea și nerecuperarea dobânzilor penalizatoare aferente prestațiilor efectuate de către CFR Marfă SA în favoarea Căilor Ferate Sârbe, conform procedurilor internaționale care reglementează relațiile financiare dintre societățile feroviare, în cuantum de 126 mii euro.

În urma verificării situației datoriilor către furnizori la data de 31.12.2017 s-a identificat un sold de plată către CNCFR SA reprezentând 92% din totalul datoriilor către furnizori, respectiv suma de 793.430 mii lei, sold care include debite din datorii comerciale și penalități pentru plata cu întârziere sau neplata prestațiilor, sume care au fost recunoscute de CFR Marfă SA prin extrase de confirmare solduri la data de 31.03.2016 și la data de 31.07.2017. Din analiza situației plăților efectuate de CFR Marfă în contul CNCFR SA pentru anul 2017, respectiv suma de 78.350 mii lei, rezultă faptul că au fost stinse cu prioritate penalitățile, acestea reprezentând 55% din totalul plăților.

Dacă aceste sume ar fi fost utilizate pentru plata debitului restant, reprezentând datorii comerciale, aflat în sold la 31.12.2017, cu o vechime între 1 și 3 ani (valoare debit 351.202 mii lei), s-ar fi putut crea o economie anuală în bugetul CFR Marfă SA, până la lichidarea debitului, în sumă de 7.855 mii lei. La nivelul acestei sume restante, raportat la valoarea plăților efectuate în perioada 2016 până la data misiunii, debitul ar putea fi stins în cel puțin trei ani, dacă toate resursele financiare ar avea ca destinație achitarea debitelor, iar penalitățile ar fi amânate la plată.

Recomandări

-analiza cauzelor care au condus la diminuarea capitalurilor proprii la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și luarea măsurilor pentru regularizarea situației, conform prevederilor legale în vigoare;  extinderea verificărilor asupra tuturor dosarelor deschise în cadrul procedurii de insolvență/faliment pentru care entitatea verificată a formulat cereri de admitere în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor, luarea măsurilor necesare în vederea înregistrării în evidența contabilă a eventualelor diferențe și stabilirea eventualelor influențe fiscale, conform prevederilor legale în vigoare;

-elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de reflectare în evidența contabilă, precum și de urmărire și recuperare a sumelor stabilite în baza titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile legale, particularizate, dezvoltate și actualizate în raport cu specificul entității;

-înregistrarea în evidența contabilă a valorii de înlocuire aferentă vagoanelor de marfă constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile terților, conform prevederilor legale în vigoare;

-extinderea verificărilor asupra tuturor bunurilor constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile terților și înregistrarea în contabilitate a eventualelor diferențe, conform prevederilor legale în vigoare;

-elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de stabilire și evidență în contabilitate a valorii de înlocuire a bunurilor constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile terților, în conformitate cu prevederile legale, particularizate, dezvoltate și actualizate în raport cu specificul entității;

– extinderea verificărilor asupra tuturor vagoanelor și locomotivelor pentru care au fost efectuate reparații la intervale regulate de timp pentru a asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali și recunoașterea în valoarea acestor active a eventualelor diferențe, conform prevederilor legale în vigoare;

– reflectarea corespunzătoare în evidența contabilă a sumelor solicitate la restituire de la CASMB pentru urmărirea acestora și evitarea perioadei de prescriere, prin actualizarea monografiei contabile și elaborarea unei proceduri;

-efectuarea inventarierii patrimoniului Societății CFR Marfă SA în anul 2018 cu remedierea tuturor deficiențelor constatate;  analiza de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație a cauzelor nerespectării indicatorilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și luarea măsurilor ce se impun pentru încadrarea în indicatorii economico-financiari aprobați pe anul 2018, potrivit legii;

– clarificarea sumelor aflate în afara perioadei de prescripție reprezentând diferența între valoarea contribuțiilor lunare datorate și valoarea sumelor achitate pentru concedii medicale suportate din FNUASS;  recuperarea sumelor restante de la CASMB și/sau a eventualelor prejudicii;

-extinderea verificărilor, pe perioada legală de prescripție, asupra tuturor cheltuielilor generate de folosința în mod gratuit de către Ministerul Transporturilor a autovehiculelor aparținând patrimoniului Societății CFR Marfă SA, stabilirea întinderii prejudiciului, precum și recuperarea acestuia, în condițiile legii;

-analiza de către Consiliul de Administrație a sumelor reprezentând dobânzi penalizatoare aferente prestațiilor internaționale de transport marfă, nerecunoscute și neachitate de către căile ferate sârbe și luarea măsurilor ce se impun în vederea recuperării acestora, precum și stabilirea și recuperarea eventualelor prejudicii generate, conform reglementărilor legale în vigoare;

-extinderea verificărilor asupra tuturor debitorilor din traficul internațional de marfă, calcularea, înregistrarea și recuperarea eventualelor dobânzi penalizatoare, precum și stabilirea și recuperarea eventualelor prejudicii generate, conform reglementărilor legale în vigoare.LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here