Vezi câte milioane de euro au cheltuit ilegal primarii celor șase sectoare și Firea

0

Un raport întocmit de Curtea de Conturi arată câti bani au cheltuit ilegal edilii Bucureșteni anul trecut:

-Plăți nejustificate efectuate de la titlul II „Materiale și servicii” pentru cantități de lucrărineexecutate și/sau servicii neprestate, la nivelul ordonatorilor principali de credite, în valoare totală de 1.906 mii lei, astfel: 169 mii lei (plus accesorii de 24 mii lei) la Sectorul 1 al Municipiului București (cantități de unități arhivistice neexecutate), 224 mii lei (cu 29 mii lei accesorii) la Sectorul 2 al Municipiului București (servicii de salubritate neprestate pe străzileaflate în lucru), 725 mii lei (cu accesorii de 85 mii lei) la Sectorul 3 al Municipiului București(pentru cantități neexecutate de lucrări întreținere spații verzi și salubritate), 117 mii lei (plusaccesorii de 16 mii lei) la Sectorul 4 al Municipiului București (pentru cantități lucrări reparații la străzi neexecutate), 122 mii lei (plus accesorii de 18 mii lei) la Sectorul 5 al MunicipiuluiBucurești (pentru servicii salubrizare neprestate pe străzi aflate în lucru) și 549 mii lei (plusaccesorii de 69 mii lei) la Sectorul 6 al Municipiului București (pentru servicii salubrizareneexecutate și arbori neplantați).

– Plăți nejustificate efectuate de la titlul XII „Active nefinanciare” (cheltuieli de capital), pentru cantități de lucrări neexecutate, la nivelul ordonatorilor principali de credite, în valoare totală de 1.484 mii lei, astfel: 65 mii lei (plus accesorii de 9 mii lei) la Sectorul 1 al MunicipiuluiBucurești, 1.019 mii lei (plus accesorii de 173 mii lei) la Sectorul 3 al Municipiului București, 400 mii lei (plus accesorii de 52 mii lei) la Sectorul 4 al Municipiului București (la lucrări modernizare străzi și reabilitare termică a blocurilor de locuințe).

– Angajarea și plata nejustificată în anul 2017 a sumei de 44 mii lei, reprezentând contravaloarea chiriei plătite de Sectorul 4 al Municipiului București, pentru suprafețe maimari decât cele ocupate în realitate, în cazul a două grădinițe (Școala nr. 190 și Școala nr. 308).

– Plata nejustificată a unor drepturi salariale cu nerespectarea prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la Sectorul 4 al Municipiului București (300 mii lei) și Sectorul 5 al Municipiului București (30 mii lei).

Sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate nelegal în anul 2017 sunt exonerate la plată conform prevederilor Legii nr. 78/2018.

– Plata nejustificată efectuată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a sumei de 355 mii lei, aferentă eșantioanelor verificate în cadrul titlului II „Bunuri și servicii” – alineat bugetar 20.02 „Reparații curente” și titlului XIII „Active nefinanciare” – articol bugetar 71.01 ,,Active fixe“, prin decontarea unor cantități de lucrări de reparații curente pesuprafețe mai mari decât cele reale și, respectiv, acceptarea la plată a unor actualizări de preț la lucrări noi aferente obiectivului de investiții ,,Extinderea – Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii Doctor Victor Gomoiu”, la care se adaugă dobânzi și penalități deîntârziere de 9 mii lei.

– Plata nejustificată efectuată de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a sumei de 342 mii lei, aferente eșantionului verificat,prin decontarea unor cantități de lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ,neexecutate, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere în valoare de 21 mii lei.

– Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nejustificată a sumei de 35 mii lei, de ordonatorii terțiari de credite ai Liceului Bulgar „Hristo Botev”, Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Liceului „Dimitrie Paciurea” și Liceului Teoretic „Alexandru Vlahuță”, pentru servicii de ignifugare, respectiv de verificare PRAM, în condițiile în care aceleași servicii au fost contractate și decontate la nivelul ordonatorului secundar Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și către alți prestatori, lacare se adaugă accesorii în valoare de 3 mii lei.

– Plata nejustificată a sumei de 28 mii lei efectuată de Direcția Generală pentruAdministrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, pentru care nu au fost prezentate documente din care să rezulte realitatea prestării serviciilor respective și care fie se suprapun obligațiilor de serviciu ale salariaților proprii, pentru care au fost școlarizați, fie nu au legătură cu obiectul de activitate al entității auditate.

– Plata nejustificată de către 7 unități de învățământ preuniversitar de stat din subordineaAdministrației Școlilor Sector 6 a sumei totale de 136 mii lei, prin decontarea unor situații delucrări de reparații construcții, asfaltare și întreținere spații verzi ce cuprind cantități de lucrări mai mari decât cele real executate, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 14mii lei.

– Plata nelegală a sumei de 459 mii lei efectuată de Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 reprezentând contravaloarea unor lucrări neefectuate la obiectivul de investiții „Piața Progresului – Complexul Agroalimentar”, respectiv contravaloareaunui al doilea strat de hidroizolație orizontală la terasă, aferent cărora s-au calculat dobânzi și penalități în sumă de 69 mii lei.

– Plata nelegală a sumei de sumei 313 mii lei efectuată de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București către S.C. Romprest Service S.A. prin menținerea în prețurile unitare aferente lucrărilor de întreținere și amenajare spații verzi și decontarea nejustificată a unei cote de CAS superioară celei legale, la care se adaugă și penalități de întârziere de 55 miilei.

– Acceptarea eronată de Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic ajustificării și înregistrarea pe cheltuieli a sumei de 46 mii lei, reprezentând sprijin financiar acordat Parohiei „Constantin Brâncoveanu”, constând în cantități de lucrări de reparații și construcții neexecutate, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 3 mii lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here